Vedtægter for Børnenes Kontor Aarhus

 

§1 Foreningens navn er Børnenes Kontor i Århus. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.

 

§2 Foreningens formål er:

- at skaffe ferieophold for skolebørn i Aarhus kommune,

- at yde hjælp til børn og unge eller enlige med børn, som efter bestyrelsens nærmere skøn har behov for hjælp.

- at yde hjælp til børn og unge i udlandet samt til ferieophold i Danmark.

Det er ikke foreningens opgave at afhjælpe økonomisk trang, der i almindelighed skal afhjælpes af det offentlige.

 

§3 Foreningens midler fremkommer gennem drift af pølsekiosker i Aarhus kommune og anden tilsvarende virksomhed,

indbetaling af kontingenter fra medlemmer samt gaver eller lignende.

Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af foreningens midler i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Ingen skal ved domstole kunne rejse krav om ydelser fra foreningen, idet bestyrelsen alene afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af foreningens midler, såvel efter ansøgning som på eget initiativ.

 

§4 Foreningen hæfter alene for de forpligtigelser, som foreningen påtager sig eller ifalder. Foreningen hæfter med hele sin formue.

 

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens kontingentbetalende medlemmer. Hver husstand kan kun have et valgt medlem i foreningens bestyrelse. Herudover vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der hvert år foretages valg til bestyrelsen - det ene år af 3 medlemmer og 1 suppleant, og det andet år af 2 medlemmer og 1 suppleant.

De medlemmer og suppleanter, der allerede efter 1 år skal på valg efter gennemførelsen af de nye vedtægter, findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen antager en forretningsfører, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Bestyrelsesmedlemmer fratræder på den førstkommende ordinære generalforsamling efter det 70. år. Efter indstilling fra en enig bestyrelse kan generalforsamlingen vælge et bestyrelsesmedlem indtil det fyldte 75 år. Et bestyrelsesmedlem, der

vælges efter det fyldte 70 år, vælges for 1 år ad gangen, og ovenfor anførte valgturnus tilpasses i overensstemmelse hermed.

 

§6 Bestyrelsen kan opfordre interesserede borgere i Aarhus og omegn til at indtræde, som kontingentbetalende medlemmer af Børnenes Kontor i Århus.

 

§7 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Stemmeret til generalforsamlingen og ekstra ordinære generalforsamlinger har foreningens kontingent betalende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i Aarhus Stiftstidende tidligst 14 dage før og senest 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages som minimum følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af årsregnskab til medlemmernes godkendelse

4. Indkomne forslag. Forslag skal til dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

5. Valg til bestyrelse

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

§8 Bortset fra en passende kassebeholdning skal foreningens midler være anbragt i pengeinstitut, obligationer eller fast ejendom. Bestyrelsen fastlægger, hvem der kan disponere over foreningens konti. Alle pengebevillinger indføres i forhandlingsprotokollen.

 

§9 Foreningen kan tegnes af:

- bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem,

- bestyrelsens formand i forening med den af bestyrelsen udpegede forretningsfører,

- 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§10 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

§11 For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter.

Der udarbejdes endvidere en årsberetning.

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovgivningens direktiver med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold.

Årsregnskabet skal på klar og overskuelig måde give en oversigt over foreningen drifts- og formueforhold efter foretagelse af sædvanlige afskrivninger.

Årsregnskabet skal være udfærdiget, revideret af revisor og godkendt af bestyrelsen senest den 1. april i det følgende kalenderår.

Bestyrelsen godkender inden hvert års udgang et budget for kommende år. Udkast til budgettet udfærdiges af den af bestyrelsen antagne forretningsfører.

 

§12 Foreningens årsregnskab skal revideres enten af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

 

§13 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af samtlige mødte på en generalforsamling træffer beslutning herom.

 

§14 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige mødte på en generalforsamling, træffer beslutning herom. Herudover skal 2/3 af samtlige medlemmer være repræsenteret på denne generalforsamling.

Såfremt der på generalforsamlingen ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan foreningens opløsning besluttes på en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage efter. På denne generalforsamling er det tilstrækkeligt, at samtlige mødte stemmer for opløsningen af foreningen.

Ved opløsning skal foreningens eventuelle midler anvendes i velgørende øjemed for trængende børn i Aarhus.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2012.

Jacob Geertsen, Ole Hansen, Bjarne Nellemann, Jens Bihl, Peter Locht.

 

 

Børnenes Kontor i Aarhus

Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C

Tel. 5129 6962  |  aarhus@bornenes-kontor.dk